നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

സീറോ മലബാർ സഭ സർക്കുലർ 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018

സീറോ മലബാർ സഭ സർക്കുലർ  22  ഓഗസ്റ്റ്  2018