അവിടുത്തെ ഭക്തരുടെമേല്‍ തലമുറകള്‍ തോറും അവിടുന്ന് കരുണ വര്‍ഷിക്കും (Luke : 1 : 50 )

സ്വോഡ്‌സ് റിവര്‍വാലി ദേവാലയത്തില്‍ വണക്കമാസ സമാപനവും ദിവ്യബലിയും

സ്വോഡ്‌സ്  റിവര്‍വാലി ദേവാലയത്തില്‍ വണക്കമാസ സമാപനവും ദിവ്യബലിയും

മെയ് 31 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2.30 ന് സ്വോഡ്‌സ്  റിവര്‍വാലി ദേവാലയത്തില്‍

വണക്കമാസ സമാപനവും ദിവ്യബലിയും, അതേതുടര്‍ന്ന് നേര്‍ച്ചവിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കും.