കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

സ്വോഡ്‌സ് റിവര്‍വാലി ദേവാലയത്തില്‍ വണക്കമാസ സമാപനവും ദിവ്യബലിയും

സ്വോഡ്‌സ്  റിവര്‍വാലി ദേവാലയത്തില്‍ വണക്കമാസ സമാപനവും ദിവ്യബലിയും

മെയ് 31 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2.30 ന് സ്വോഡ്‌സ്  റിവര്‍വാലി ദേവാലയത്തില്‍

വണക്കമാസ സമാപനവും ദിവ്യബലിയും, അതേതുടര്‍ന്ന് നേര്‍ച്ചവിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കും.