കര്‍ത്താവ് അവളോട്‌ വലിയ കാരുന്ന്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട അയല്‍ക്കാരും ബന്ധുക്കളും അവളോടൊത്ത് സന്തോഷിച്ചു.(Luke :1 :58 )

സ്വോഡ്‌സ് റിവര്‍വാലി ദേവാലയത്തില്‍ വണക്കമാസ സമാപനവും ദിവ്യബലിയും

സ്വോഡ്‌സ്  റിവര്‍വാലി ദേവാലയത്തില്‍ വണക്കമാസ സമാപനവും ദിവ്യബലിയും

മെയ് 31 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2.30 ന് സ്വോഡ്‌സ്  റിവര്‍വാലി ദേവാലയത്തില്‍

വണക്കമാസ സമാപനവും ദിവ്യബലിയും, അതേതുടര്‍ന്ന് നേര്‍ച്ചവിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കും.