തന്നെ സ്വീകരിച്ചവര്‍കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്യുന്നവര്‍കെല്ലാം ദൈവമക്കള്‍ആകാന്‍ അവന്‍ കഴിവ് നല്‍കി.(John: 1.12).

Previous Beaumont Committee Members

Committee Members – Year 2012-2014

Role Name Phone & E-Mail
Secretary Ajeesh Cherian 0879265802ajeeshcherian@gmail.com
Trustee Toney Thomas 0861007660
ninatony@hotmail.com
Trustee Jolly Joseph 0879063126
jollyvaikom@yahoo.co.in
Sabhayogam Febin K.Mathew 0877684092
kmfebin@yahoo.co.in
Marananandara Shaya  Samathi Jolly Joseph 0879063126
jollyvaikom@yahoo.co.in
Member Sophia Linkwinstar 0857431407
sophialinkwinstar@yahoo.com
Member Leela Augustine 0872918218
kuruvilaaugustine@hotmail.com
Member Anto P.K. 0876981721
antosheji@yahoo.co.in
Member Saju George 0872693253
mayakurian@yahoo.com
Member Maximin George 0876884217
maximin.george@gmail.com
Member Jiji Pampackal 0876896693
jijipampackal@yahoo.com
Member Tom Thomas 0870564406
tomvani@yahoo.com
Member Joy Angamaly 0876928487
joythomaspims@sify.com
Member Anu Anto 0872568858