സകറിയായും എലിസബത്തും ദൈവത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ നീതിനിഷ്ടരൂം കര്‍ത്താവിന്റെ കല്‍പനകളും പ്രമാണങ്ങളും കുറ്റമറ്റവിതം അനുസരിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു. (Luke : 1 : 6 )

Bible Quiz Results May 2012


Bible Quiz Results

Congratulations to Bible Quiz Winners!

Juniors

First prize Divya Binoy ,
Inchicore
Second Prize Dhanya Binoy ,
Inchicore
Third Prize Kavya Ann Regi,
Tallaght

 

 

Seniors

First prize Iriene Sebastian,
Blanchardstown
Second Prize Jose Babu,
Tallaght
Third Prize Sharon sebastian,
Blanchardstown


Super seniors(Parents)

 

First prize Mariamma Lukose,
St.Vincents
Second Prize Salamma Mathew,
Tallaght
Third Prize Jincy Joseph ,
St.Vincent