മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Previous Blanchardstown Committee Members

Committee members – Year 2012-2014

Role Name Phone & E-Mail
Sabhayogam Member
Clara Cherian
0872877824
clarashaji@yahoo.com
Sabhayogam Member
Tibi Mathew
0872463609
tibimathew@yahoo.com
Trustee
Shibu Varghese
0877706572
stm.smc@gmail.com
Trustee
Sebastian Joseph
0872400806
stm.smc@gmail.com
Secretary
Binu Antony
0876929846
stm.smc@gmail.com
Marananandara Sahaya Samathi
Benny Sebastian
0872671811
stm.smc@gmail.com
Catechism In-Charge
Pintu Jacob
0873214964
stm.smc@gmail.com
Church In-Charge
Prajeesh Peter
0871353919
stm.smc@gmail.com
Committee Member
Saila Saju
0863763357
stm.smc@gmail.com
Committee Member
Martin Scaria
0863151380
stm.smc@gmail.com

Committee members – Year 2010-2012

Role Name Address & Ph.no
Trustee
Sunny George
27 Malin Hall
Waterville
0877443057
Trustee
Tibi Mathew
23 Bramblefield View
0872463609
Secretary
Ceaser Varghese
147 Waterville Terrace
0879881873
Member
Thomas Chacko
19 Ballentree Avenue, Tyrrlestown
0872797730
Member Pintu Jacob 18 Mount Eustace ParkTyrrelstown
0873214964
Member
Saju Melaparmabil
10 Latchford Court Clonsilla
0876180946
Member
Lizamma Sebastin
95 Waterville Terrace
0877829303
Member
Gilby Tony
5 Latchford, Clonsilla
0876549637

Committee members – Year 2006-2009

Role Name Address & Ph.no
Trustee Bobby Thomas 13 Belgree Close Tyrrelstown0879627736
Trustee Jose Varghese 53 Erris Square Waterville0873104478
Secretary Ceaser Varghese 147 Waterville Terrace0879881873
Joint Secretary Saju Melaparambil 10 Latchford Court Clonsilla0876180946
Members Sebastian Joseph 95 Waterville Terrace0872400806
C.M.Jose 4 Achill Square0876778320
Cherian Simon 110 Waterville Terrace0877998716
Jiju Antony 34 Bantry Square0877843083
Prajeesh Peter 98 waterville Terrace0871353919
Bijeesh John 12 Branwell Avenue0876432176
Aby Thomas 37 Dursey Row Waterville0879450915
Rijo Joseph 8 Skellings Court Waterville0872362001
Suni Joseph 151 Waterville Terrace0872915968
Sam Jacob 7 Waterville Row0868878380
Jose Joseph 28 Latchford Park Clonsilla0872201301
Shaijo Joseph 17 Ravenshood View0877414205
Thomas Joseph 69 Latchford Close Clonsilla0876940590
Biju Mathew 27 Bishops Orchard Tyrrlestown0877812439
Thomas Chacko 19 Ballentree Avenue, Tyrrlestown0872797730