നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Catechetical Centre Profile 2011-2012

Parish: St.Brigids Church, Blanchardstown

ntre: Church Avenue, Blanchardstown Village, Blanchardstown

Patron of the Community: Blessed Mother Mary

Structure of the Sunday School 2011-2012
In Charge Name Address,E mail,Phone
Priest Rev. Fr. Jose Bharanikulangara St. Martin De Porres Church,
Tallaght,
Dublin 24
Head Master Pintu Jacob 18 Mount Eustace Park
Tyrrelstown
pintujacob@gmail.com
0873214964

[Not a valid template]

Catechism Time:
Every 2nd Saturday of the month
Time: 4.30 PM to 6.00 PM

Every 4th Sunday of the month
Time: 2.30 PM to 4.00 PM

Rosary: 3.30 pm
Mass Time: 4.00 pm
Total Strength of catechism students: 65
Total Teachers: 8
Total Divisions: 8

Sunday School Calendar 2011-12
Class Division Students Teachers
Junior Infants 1 11 1
Senior Infants 1 11 1
1 1 10 1
2 1 9 1
3 1 6 1
5 1 6 1
7 1 8 1
10 1 4 1

Total

8 65 8