ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Syro Malabar Church Blanchardstown Catechism Exam Results

 

Catechism Exam Results 27th May 2012