എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Syro Malabar Church Blanchardstown Catechism Exam Results

 

Catechism Exam Results 27th May 2012