മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

Catechism teachers
Class Name Address,Email,Phone
Junior Infants Ann Sweety 5 Verdemont
Snugboro Road
Blanchardstown
0863972696
Senior Infants Clara Cherian 110 Waterville terrace
Waterville
0872877824
I Lizamma Sebastian 877829303
II Rageena Tibi 23 Bramblefield view
0863083802
III Bigi Regi 36 Annagh Court
Waterville
0879167705
V Jerry Joy 0879898448
VII Biju Thomas 0879166112
X Binu Antony 22 Lilys Court
Ongar
0876929846