വിശകൂന്നവരെ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സംതൃപ് തരാക്കി സമ്പന്നരെ വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു (Luke :1 :53 )

Catechism Teachers
Class Name Address,Email,Phone
Sr. Class
Class 6 Sindhu Jose stepaside
0872069008
Class 3 Jolly Jimmy 0870618082
Class 1 Merlin Godvin