കര്‍ത്താവിന്‍റെ കരം അവനോടുകൂടെഉണ്ടായിരുന്നു.(Luke : 1 : 66 )

Catechism Teachers
Class Name Address,Email,Phone
Sr. Class
Class 6 Sindhu Jose stepaside
0872069008
Class 3 Jolly Jimmy 0870618082
Class 1 Merlin Godvin