അവിടുത്തെ ഭക്തരുടെമേല്‍ തലമുറകള്‍ തോറും അവിടുന്ന് കരുണ വര്‍ഷിക്കും (Luke : 1 : 50 )

Catechism Teachers
Class Name Address,Email,Phone
Sr. Class
Class 6 Sindhu Jose stepaside
0872069008
Class 3 Jolly Jimmy 0870618082
Class 1 Merlin Godvin