കര്‍ത്താവ് അവളോട്‌ വലിയ കാരുന്ന്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട അയല്‍ക്കാരും ബന്ധുക്കളും അവളോടൊത്ത് സന്തോഷിച്ചു.(Luke :1 :58 )

Catechetical Centre Profile 2011-2012

Parish: Holy Redeemer Church, Bray

Centre: Holy Redeemer Church ,Main Street,Bray.

Structure of the Sunday School 2011-2012
In Charge Name Address,E mail,Phone
Priest Rev. Fr. Jose Bharanikulangara St. Martin De Porres Church, Tallaght, Dublin 24
Head Master Mrs. Elsy Biju 20,The Grove ,Wood Brook Glen,Bray
0879196873
012823708

Catechism Time: 2.00 pm to 3.30 pm
Rosary: 3.00 pm
Mass Time: 3.30 pm
Total Strength of catechism students: 40
Total Teachers: 6
Total Divisions: 3