നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

CATECHETICAL PLEDGE

In the name of God / I, the catechism student / pledge myself / to be faithful to my call / towards /universal brotherhood / and Christian holiness. I love my Church. I am proud of / it’s rich / and varied spiritual heritage. I pledge myself / to abide by the teachings of the Church. I shall attend / the catechism classes regularly. I pledge to respect and honor / the Pope/ Major Archbishop / Bishops / the parish priests / teachers / and my parents. Lord Jesus / bless all of us.

Praise the Lord.