മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Committee members

Sabhayogam Members (Church Council)

Sr No Name, Phone & Email Mass Centre
1 Chairperson
Fr. Jose Bharanikulangara
0899741568
josthoman@gmail.com
SMC Chaplain
2 Chaplain
Rev Fr Manoj Ponkattil
0877099811
frponkattil@gmail.com
SMC Chaplain
3 Trustee- Secretary
Savio Michael
0874183080
savio.michael@yahoo.ie
Tallaght
4 Trustee – Finance
George Antony
0894665727
george9w@gmail.com
Phibsborough
5 Executive Council member
Clara Cherian
0872877824
clarashaji@yahoo.com
Blancharsdtown
6 Executive Council member
Rejimon Kurian
0877788120
anto_kurian@yahoo.ie
Lucan
7 Executive Council member
Febin K Mathew
0877684092
kmfebin@yahoo.co.in
Beaumont
8 Member
Tibi Mathew
0872463609
tibimathew@yahoo.com
Blancharsdtown
9 Member
Jose Vettikka
0873117313
josevettikka@gmail.com
Tallaght
10 Member
Biju Mathew Vettikanal
0868943859
bijuvettikanal@yahoo.co.in
Tallaght
11 Member
Joy Sebastian
0879655313
josesebastian07@yahoo.ie
Phibsborough
12 Member
Shaji Antony
0872315216
shajianju1966@yahoo.com
Lucan
13 Member
Hillariose Chacko
0872219328
pchillariose@gmail.com
Inchicore
14 Member
Saju Menachery
0876583801
sajumenachery@gmail.com
Inchicore
15 Member
Suresh Sebastian
0873159707
sureshseban@hotmail.com
Inchicore
16 Member
Vincent Thomas
0871218866
vincentmthomas@yahoo.com
St. Vincent
17 Member
Joseph Varghese
0879072758
minimathewralfi@rediffmail.com
St. Vincent
18 Member
Sunny Mathew
0876257714
sunnymathew66@yahoo.com
Bray
19 Member
George Purappanthanam
Swords
20 Jesus Youth
Binu K P
0872257765
binujy2000@yahoo.com
Jesus Youth
21 Catechism Representative
Joy Kannampuzha
St. Vincent

Sabha Prathinidhiyogam (Executive Church Council)

Sr No Name, Phone & Email Mass Centre
1 Chairperson
Fr. Jose Bharanikulangara
0899741568
josthoman@gmail.com
SMC Chaplain
2 Chaplain
Rev Fr Manoj Ponkattil
0877099811
frponkattil@gmail.com
SMC Chaplain
3 Trustee- Secretary
Savio Michael
0874183080
savio.michael@yahoo.ie
Tallaght
4 Trustee – Finance
George Antony
0894665727
george9w@gmail.com
Phibsborough
5 Executive Council member
Clara Cherian
0872877824
clarashaji@yahoo.com
Blancharsdtown
6 Executive Council member
Rejimon Kurian
0877788120
anto_kurian@yahoo.ie
Lucan
7 Executive Council member
Febin K Mathew
0877684092
kmfebin@yahoo.co.in
Beaumont

Pratinidhiyogam (Local representative council)

Mass centre representative council
Beumont
Blanchardstown
Bray
Inchicore
Lucan
Phisborough
Tallaght
St. Vincents
Swords

Marananandara Sahaya Samathi 2012-2014

Sr No Name, Phone & Email Mass Centre
1 Chairperson
Fr. Jose Bharanikulangara
0899741568
josthoman@gmail.com
SMC Chaplain
2 Chaplain
Rev Fr Manoj Ponkattil
0877099811
frponkattil@gmail.com
SMC Chaplain
3 Trustee- Secretary
Savio Michael
0874183080
savio.michael@yahoo.ie
Tallaght
4 Trustee – Finance
George Antony
0894665727
george9w@gmail.com
Phibsborough
5 Executive Council member
Clara Cherian
0872877824
clarashaji@yahoo.com
Blancharsdtown
6 Executive Council member
Rejimon Kurian
0877788120
anto_kurian@yahoo.ie
Lucan
7 Executive Council member
Febin K Mathew
0877684092
kmfebin@yahoo.co.in
Beaumont
8 Member
Tony Mathew
0879424286/0899641937
tonyveranany@ gmail.com
Phisborough
9 Member
Benny Sebastian
0872671811
stm.smc@gmail.com
Blancharsdtown
10 Member
George Varghese
0858544121 / 0879496521
purappanthanam@hotmail.com
Swords
11 Member
Joychan Mathew
0872636441
joychanmathew@hotmail.com
Tallaght
12 Member
Binoy Joseph
0879552930
binoy_joz@yahoo.com
Lucan
13 Member
Benny Joseph
0879586494
tesskl@yahoo.ie
St. Vincent
14 Member
Sunny Mathew
0876257714
sunnymathew66@yahoo.com
Bray
15 Member
Hillariose Chacko
0872219328
pchillariose@gmail.com
Inchicore
16 Member
Antochen Thomas
0870698898
antochenmanalilthomas@
gmail.com
Inchicore
17 Member
Tibi Mathew
0872463609
tibimathew@yahoo.com
Blancharsdtown
18 Member
Jolly Joseph
0879063126
jollyvaikom@yahoo.co.in
Beaumont