ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Cultural Performance by Choir Group – Nagaland Singing Ambassadors on 11th November 2014 at 8 PM

Cultural Performance by  Choir Group - Nagaland Singing Ambassadors on 11th November 2014 at 8 PM

Invitation