ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

Cultural Performance by Choir Group – Nagaland Singing Ambassadors on 11th November 2014 at 8 PM

Cultural Performance by  Choir Group - Nagaland Singing Ambassadors on 11th November 2014 at 8 PM

Invitation