അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Dublin Family Retreat 2015 Videos

dublin retreat videos 2015

Dublin Family Retreat 2015 Highlights


Dublin Family Retreat 2015 Highlights CLICK HERE

Dublin Family Retreat 2015 Day 1


Dublin Family Retreat 2015 Day 1 CLICK HERE

Dublin Family Retreat 2015 Day2


Dublin Family Retreat 2015 Day2 CLICK HERE

Dublin Family Retreat 2015 Day3


Dublin Family Retreat 2015 Day3 CLICK HERE