ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Beaumont Catechism


When:
February 25, 2018 @ 2:00 pm – 3:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-25T14:00:00+00:00
2018-02-25T15:30:00+00:00
Where:
The Church Of the Nativity of Our Lord
Montrose Park
Beaumont, Dublin
Ireland

Frequency of Catechism Classes

4th Sunday of the Month
Time: 2 PM to 3:30 PM