ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
May 14, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-05-14T13:30:00+01:00
2017-05-14T14:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month