എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
July 9, 2017 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-09T13:30:00+01:00
2017-07-09T14:30:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month