അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
January 14, 2018 @ 1:30 pm – 2:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-14T13:30:00+00:00
2018-01-14T14:30:00+00:00
Where:
St. Brigids Church
15 Church Ave
Dublin 15
Ireland

On 2nd Sunday of every month