ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Blanchardstown Malayalam Mass


When:
August 27, 2017 @ 4:00 pm – 5:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-08-27T16:00:00+01:00
2017-08-27T17:00:00+01:00
Where:
St. Brigids Church
Church Ave
Blanchardstown, Dublin 15
Ireland

On 4th Sunday of every month