ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Bray Catechism


When:
November 18, 2018 @ 2:45 pm – 4:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-11-18T14:45:00+00:00
2018-11-18T16:00:00+00:00
Where:
St. Fergal Church,
Killarney Rd
Bray, Co. Wicklow
Ireland