എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Bray Catechism


When:
January 7, 2018 @ 1:45 pm – 3:15 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-07T13:45:00+00:00
2018-01-07T15:15:00+00:00
Where:
Holy Redeemer Church
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland