ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Bray Malayalam Mass


When:
January 7, 2018 @ 3:30 pm – 4:30 pm Europe/Dublin Timezone
2018-01-07T15:30:00+00:00
2018-01-07T16:30:00+00:00
Where:
Main St
Bray, Co. Wicklow
Ireland

On first Sunday of every month