ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Lucan Catechism


When:
December 16, 2017 @ 9:00 am – 10:30 am Europe/Dublin Timezone
2017-12-16T09:00:00+00:00
2017-12-16T10:30:00+00:00