ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

St. Joseph Catechism


When:
July 16, 2017 @ 4:00 pm – 5:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-07-16T16:00:00+01:00
2017-07-16T17:30:00+01:00
Where:
Caritas Chapel
Merrion Rd
Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4 PM to 5.30 PM