ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
April 16, 2017 @ 5:30 pm – 6:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-04-16T17:30:00+01:00
2017-04-16T18:30:00+01:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4.30 PM