അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

St. Joseph Malayalam Mass


When:
November 19, 2017 @ 5:30 pm – 6:30 pm Europe/Dublin Timezone
2017-11-19T17:30:00+00:00
2017-11-19T18:30:00+00:00
Where:
Guardian Angels Church
Newtownpark Ave
Blackrock, Co. Dublin
Ireland

3rd Sunday of Every Month
Time: 4.30 PM