ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Swords Malayalam Mass


When:
September 3, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-09-03T14:00:00+01:00
2017-09-03T15:00:00+01:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Rd
Swords, Co. Dublin
Ireland

Holy Mass
1st Sunday of every month
Time: 2.00 PM