ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Swords Malayalam Mass


When:
November 19, 2017 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2017-11-19T14:00:00+00:00
2017-11-19T15:00:00+00:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Rd
Swords, Co. Dublin
Ireland

Holy Mass
3rd Sunday of every month
Time: 2.00 PM