എന്‍റെ ചിത്തം എന്‍റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനെന്തിക്കുന്നു (Luke .1 :47 )

Swords Malayalam Mass


When:
February 18, 2018 @ 2:00 pm – 3:00 pm Europe/Dublin Timezone
2018-02-18T14:00:00+00:00
2018-02-18T15:00:00+00:00
Where:
St. Finian's Parish
River Valley Rd
Swords, Co. Dublin
Ireland

Holy Mass
3rd Sunday of every month
Time: 2.00 PM