സകറിയായും എലിസബത്തും ദൈവത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ നീതിനിഷ്ടരൂം കര്‍ത്താവിന്റെ കല്‍പനകളും പ്രമാണങ്ങളും കുറ്റമറ്റവിതം അനുസരിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു. (Luke : 1 : 6 )

Church Activities

Choir

Co-ordinator
Joshi Jacob
Key-board
Levin George
Singers
Rani
Teena Joshi
Thankachan
George

Altar Boys

George Paulson
Glen George
Xavi Mathew

Sacristy

Suresh Sebastian
Saju Menacherry