ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

Church Activities

Choir

Co-ordinator
Joshi Jacob
Key-board
Levin George
Singers
Rani
Teena Joshi
Thankachan
George

Altar Boys

George Paulson
Glen George
Xavi Mathew

Sacristy

Suresh Sebastian
Saju Menacherry