ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സോസ്തി, കര്‍ത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ (Luke :1:28)

Church Activities

Choir

Co-ordinator
Joshi Jacob
Key-board
Levin George
Singers
Rani
Teena Joshi
Thankachan
George

Altar Boys

George Paulson
Glen George
Xavi Mathew

Sacristy

Suresh Sebastian
Saju Menacherry