കര്‍ത്താവിന്‍റെ കരം അവനോടുകൂടെഉണ്ടായിരുന്നു.(Luke : 1 : 66 )

Church Activities

Choir

Co-ordinator
Joshi Jacob
Key-board
Levin George
Singers
Rani
Teena Joshi
Thankachan
George

Altar Boys

George Paulson
Glen George
Xavi Mathew

Sacristy

Suresh Sebastian
Saju Menacherry