ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

Catechetical Centre Profile 2011-2012

Parish: Mary Immaculate Church (St.Alphonsa Indian Community).

Centre: Inchicore, Dublin 8

Patron of the Community: St. Alphonsa

Sunday School profile 2011-2012
In Charge Name Address,E mail,Phone
Priest Rev. Fr. Manoj Ponkattil St. Martin
De Porres Church,
Tallaght, Dublin 24
Head Master Hillariose Chacko Pettenal 53, Reuben Sq. Apts.,
Reuben Street,
Dolphin Barn,
Dublin 8.
hillariosechacko@yahoo.com
0861761596 or
0872219328
Coordinator Mathew Alex Fort Ostman,
Old county Rd,
Crumlin, Dublin 12mathewmathewalj@yahoo.com
0857513601
Students
Captain
Levin George Ser. Class

Catechism Time: 2.00 pm to 3.30 pm

Assembly – 2.00 pm

Devotional song – Sandra Maria Joseph,Christy Pios

Pledge – Levin George (Students Captain)

Introducing Saint – In order from most senior students.

Common Advices – Priest

Announcements – Head Master

Disperse to class – 2.20 pm

Attendance – 2.25 pm

Rosary – : 3.15 pm

Mass Time – : 3.30 pm

Total Strength of catechism students: 90

Total Teachers: 12

Total Divisions: 10

Structure of the Sunday School 2011-2012
Class Division Students Teachers
Jr. Inf 1 9 1
Sr. Inf 1 7 1
1 1 10 1
2 1 16 1
3 1 16 1
4 1 8 1
5 1 7 1
6 1 5 1
7 1 5 1
Sr. Class 1 7 1
Aux Staff 2

Total

10 90 12