തന്നെ സ്വീകരിച്ചവര്‍കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്യുന്നവര്‍കെല്ലാം ദൈവമക്കള്‍ആകാന്‍ അവന്‍ കഴിവ് നല്‍കി.(John: 1.12).

Catechism teachers

Class Name Address,Email,Phone

Sr. Class

Fr. Thankachan Paul

 

Class 7

Hillariose Chacko

The Coombe,
Dublin 8.

hillariosechacko@yahoo.com

0872219328

Class 6

Sijo

Crumlin,
Dublin 12.

0876441646

Class 5

Bindu Chacko

The Coombe,
Dublin 8.

0873119112

Class 4

Bibin Mathew

The Coombe,
Dublin 8

0877476092

Class 3

Leena George

Crumlin,
Dublin 8.

0872272876

Class 2

Aleyamma Mathew

The Coombe,
Dublin 12

0873178129

Class 1

Litty Deepak

The Coombe,
Dublin 8

0876679499

Sr. Infants

Mareena Wilson

Inchicore,
Dublin 8

0873159202

Jr. Infants

Rani Hilariose

The Coombe,
Dublin 8

0863062310

Aux. Staff

Sajan David,

St James

0879140190

Aux. Staff

Binoy Joseph

The Coombe

0872948266