അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Catechism teachers

Class Name Address,Email,Phone

Sr. Class

Fr. Thankachan Paul

 

Class 7

Hillariose Chacko

The Coombe,
Dublin 8.

hillariosechacko@yahoo.com

0872219328

Class 6

Sijo

Crumlin,
Dublin 12.

0876441646

Class 5

Bindu Chacko

The Coombe,
Dublin 8.

0873119112

Class 4

Bibin Mathew

The Coombe,
Dublin 8

0877476092

Class 3

Leena George

Crumlin,
Dublin 8.

0872272876

Class 2

Aleyamma Mathew

The Coombe,
Dublin 12

0873178129

Class 1

Litty Deepak

The Coombe,
Dublin 8

0876679499

Sr. Infants

Mareena Wilson

Inchicore,
Dublin 8

0873159202

Jr. Infants

Rani Hilariose

The Coombe,
Dublin 8

0863062310

Aux. Staff

Sajan David,

St James

0879140190

Aux. Staff

Binoy Joseph

The Coombe

0872948266