അവിടുത്തെ ഭക്തരുടെമേല്‍ തലമുറകള്‍ തോറും അവിടുന്ന് കരുണ വര്‍ഷിക്കും (Luke : 1 : 50 )

Previous Lucan Committee Members

Committee Members Year 2012-2014

No. Role Name Phone & E-Mail
1 Trustee
Roy P. Mathew
0876694782
royperayil@gmail.com
2 Trustee
George Antony
0873201915
george_antony94@
yahoo.com
3 Secretary Shibu Joseph 08796410410899622175
scjindia2000@yahoo.com
4 Sacristan & Sabha Yogam Member
Rejimon Kurian
08777881200899532702
anto_kurian@yahoo.ie
5 Sabha Yogam Member
Shaji Antony
0873404769
shajianju1966@yahoo.com
6 Committee  Member Thamby Mathai 0876925662
neenajthambi@gmail.com
7 Committee  Member Mathew C. Jose 08763693800899504642
aagmathews@yahoo.co.uk
8 Committee  Member Jimmy Tom 0876267619
jimmytomt@yahoo.ie
9 Committee  Member Sunil Varghese 0877502516
sunilv07@rediffmail.com
10 Committee  Member
Baby Joseph
0872822733
vo.joseph@hotmail.com
11 Committee  Member Martin Thomas 08725919130899584227
marshins2004@yahoo.com
12 Committee  Member Nice George 0870618761016267983
nicegeorge@gmail.com
13 Committee  Member Mathew Kuriakose 0877943621
ancymw@yahoo.com
14 Committee  Member Shelvin Jose 08720838330899532703
josej1000@yahoo.co.in
15 Catechism Repersentive Sholly Babu 0876958361
thankamshollyaugustine@
yahoo.com
16 Womens Repersentive Omana Vincent 0871325828
mathewomana@
yahoo.co.uk
17 Member Maranandara Sahaya Samathi Binoy Joseph 0899565636
binoy_joz@yahoo.com

Committee Members Year 2011-2012

Role Name Address & Ph.no
Trustee
Binoy Joseph Kudiyirickal
Little flower unit
Foxborough,
Lucan
0879552930
Trustee
Shabu Kunjachan Thenguvilla Puthenveedu
St.Thomas Unit
Liffey Vally Park
Lucan
0879126282
Secretary
Aleyamma Joseph
Little Flower Unit
Earlsfort,
Lucan
0871208132
Member
Mathew
Celbridge
0877943621
Member
Jose
St.Alphonsa unit
Pamerstown
Member
Thomaskutty V.Alexander Valiyaveettil
St.Alphonsa Unit
Pamerstown
Co.Dublin
0879406257
Member
Antony Rejimon Kurian
Kuzhimullorathu
Little flower Unit
Earlsfort,
Lucan
Co.Dublin
0877788120
Member
Dominic Savio John Vallamkatt
Little flower Unit
Earlsfort,
Lucan
Co.Dublin
Member
Biju Jose Mankottil
Little Flower Unit
Foxborough, Lucan
Tel. 0872335252
Member
John Mathew Chackalackal
Little Flower Unit
Earlsfort
Lucan
0871300309
Member
Joy (Joseph Varghese) Mulamthanam
St.Thomas Unit Willsbrook Crescent
Lucan
Co.Dublin
0877456352
Member
Mini John
St.Thomas Unit
Juliet Squre
St.Edmonds Apart.
Lucan
Co.Dublin

Committee Members Year 2009-2010

Role Name Address & Ph.no
Trustee            Antony Rejimon Kurian
Kuzhimullorathu House
Little flower Unit
Earlsfort,
Lucan
Co.Dublin
0879406257
Trustee            Jipson Jose
Panickaruparambil
St.Thomas Unit
Liffey Valley
Park
Lucan
Co.Dublin
0876333859
Secretary Rajan Pynadath Tharian Little flower Unit
Foxborough
Lucan
Co.Dublin
0877800330
Members John Mathew
Chackalackal
Little Flower Unit Earlsfort
Lucan
00353 871300309
Mathews Little Flower Unit
Foxborough
Lucan
Co.Dublin
00353 876369380
Lisamma Thomas Little Flower Unit
Earlsfort, Lucan
Shibu K.  Joseph St.Thomas Unit
Liffey Valley
Park
Lucan
Jose Mathew St Alphonsa Unit
Palmerstown
Lucan
Co.Dublin
00353 876369380
Monichan Mathew
Joy (Joseph Varghese)
Mulamthanam
St.Thomas Unit Willsbrook Crescent
Lucan
Co.Dublin
00353877456352
Saji Moonjely Joseph St.Thomas Unit
Castlegate Copse
Adamstown
Co.Dublin
00353 879303838

Committee Members Year 2007-2009

Role Name Address & Ph.no
Trustee Mathew C.Jose
Chelackal House
Little flower unit
Foxborough, Lucan
Trustee St.Thomas Unit
Liffey Vally Park
Secretary John Mathew
Chackalackal
Little Flower Unit
Earlsfort, Lucan
Member Thankachan 0877943621
Member Raju Kunnakattu
Member Roy
Member Thomas Little flower Unit
Earlsfort,
Lucan
Co.Dublin
Member Shibu Joseph Little flower Unit
Earlsfort,
Lucan
Co.Dublin
Member Sunil Little Flower Unit Earlsfort
Lucan
0871300309
Member Biju Joseph Little Flower Unit Earlsfort
Lucan
Member Benny Little Flower Unit Earlsfort
Lucan
Member Joy (Joseph Varghese)
Mulamthanam
St.Thomas Unit Willsbrook Crescent
Lucan
Co.Dublin
0877456352
Member Vincent St.Thomas Unit
Lucan
Co.Dublin
Member Aleyamma
Member Lisamma