റവ:ഡോ.മാണി പുതിയടം അയര്‍ലണ്ട്‌ സന്ദര്‍ശിയ്ക്കുന്നു

റവ:ഡോ.മാണി പുതിയടം അയര്‍ലണ്ട്‌ സന്ദര്‍ശിയ്ക്കുന്നു

Mass by Cardinal George Alencherry at Lucan Parish

Mass by Cardinal George Alencherry at Lucan Parish

Maathavinte Vanakkamasam – St.Thomas Family Unit, Liffey Valley, Lucan

Maathavinte Vanakkamasam  - St.Thomas Family Unit, Liffey Valley, Lucan

Vanakkamasam Prayer Concludes – Little Flower Family Unit, Lucan

Vanakkamasam Prayer Concludes – Little Flower Family Unit, Lucan

Palm Sunday 2012

Palm Sunday 2012

Mathavinte Vanakkamasam (Month of Mother Mary – May)

Mathavinte Vanakkamasam (Month of Mother Mary – May)

Lucan Catechism Teachers and Students 2011-2012

Lucan Catechism  Teachers and Students 2011-2012

Feast of St. Alphonsa, St. Mary and divine mercy 2010

Feast of St. Alphonsa, St. Mary and divine mercy 2010

Altar Boys Training, Lucan

Altar Boys Training, Lucan

First Holy Communion

First Holy Communion

Page 2 of 3123