അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Catechetical Centre Profile 2011-2012

Parish: Divine Mercy Church, Lucan

Centre: Lucan, Dublin

Sunday School profile 2011-2012
In Charge Name Address,E mail,Phone
Priest Rev Fr Manoj Ponkattil St. Martin De Porres Church, Tallaght, Dublin 24   ponkattils@gmail.com
Head Master Dominic Savio Earlsfort, Lucandominic_aca@hotmail.com
Coordinator Reji Antony Earlsfort Lucananto_kurian@yahoo.ie

Catechism Time: 2.00 pm to 3.30 pm (Every First Sunday of the month)
Rosary: 3.30 pm
Mass Time: 4.00 pm
Total Strength of catechism students: 111
Total Teachers: 17
Total Divisions: 11

Catechism is education in the faith of Children, youth and adults which includes the teaching of Christian doctrine, imparted in an organic and systematic way, with a view of initiating the hearers into the fullness of Christian life. It is the mission and task entrusted to the Church by the Lord, to safeguard and impart faith. Catechesis is to present the sacred doctrines of faith and morals, and make it acceptable and experiential to the faithful, especially the children.

Our children who are growing up in diverse cultures are exposed to a very different cultures. It becomes very important for us to empower them spiritually so that they grow in good Christian faith and understand our cultures and values. This is a mission entrusted to each of us by our Lord.

With this as the basis, our catechism classes were started in  September 2008 under the leadership of Rev Fr. Thankachan Paul Njaliath. Classes at our mass centre are conducted every First Sunday of the month from 2.00 to 3.30 pm. Mr. Monichan Mathew was designated as our first Headmaster in Sep 2008 and continued till 2009, when he left back to India for personal reasons. His experience as Secondary School teacher in Kerala has contributed greatly to initial stages of getting the classes in order. He was succeeded by Mrs Lisamma Vargheese who held this responsibility for a brief period before handing it over to Mr Dominic Savio, a Chartered Accountant from India and external advisor in Syro Malabar Church, Dublin’s financial audit and compliance in 2010. The Catechism centre would have been impossible without the dedication and support of these individuals and various members from our community who have come forward on a voluntary non remuneratory  basis to take the catechism classes from Junior Infants to Leaving Certifiate.

Text books in use by the Syro Malabar Church in Kerala right from classes 1 to 10 were imported by us to help with this mission of educating our children in our faith. Today, our  classes start off with a prayer followed by a hymn praising our lord and praying to the holy spirit to descend upon us. This is followed by an introduction of a Saint by senior students and the catechetical pledge. The students then disperse to their classes.

Examinations are conducted annually and prizes distributed to the students who come first and second in these examinations during the Annual Feast conducted at Inchicore parish.

We find that it is not possible for us to complete all portions in the limited time we have on the First Sunday of the month and thus we will be introducing special classes in the near future to enable us to complete the portions which will benefit our children. The time-table is being worked upon and will be rolled out shortly. We would also like to acknowledge the support from the parents who have been very keen on having the Christian faith imparted to their children and have been bringing their children without fail to Catechism classes. We look forward to their continued support in this mission.