ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Sunday School Calendar 2011-2012
Date Day Time
02-Oct-11 Sunday 14:00 to 15:45 Hrs
29-Oct-11 Saturday 14:00 to 17.00 Hrs
31-Oct-11 Monday – Bank Hol 14:00 to 17.00 Hrs
06-Nov-11 Sunday 14:00 to 15:45 Hrs
04-Dec-11 Sunday 14:00 to 15:45 Hrs
01-Jan-12 Sunday 14:00 to 15:45 Hrs
21-Jan-12 Saturday 14:00 to 17.00 Hrs
22-Jan-12 Sunday 14:00 to 17.00 Hrs
05-Feb-12 Sunday 14:00 to 15:45 Hrs
04-Mar-12 Sunday 14:00 to 15:45 Hrs
01-Apr-12 Sunday 14:00 to 15:45 Hrs
09-Apr-12 Monday – Bank Hol 14:00 to 17:00 Hrs
14-Apr-12 Saturday 14:00 to 17:00 Hrs
15-Apr-12 Sunday 14:00 to 17:00 Hrs
06-May-12 Sunday 14:00 to 15:45 Hrs
03-Jun-12 Sunday 14:00 to 15:45 Hrs