മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

Catechism Teachers


Standing from Left to Right : Thankachan Varghese, Eliamma Joseph, Jija Varghese, Sharon Joseph, Zeena Benny, Jancy Johnson, Sholly Babu, Molly Reji, Toji
Seated from Left to Right : Reji Kurian, Dominic Savio, Ref Fr Martin, Binoy, Shibu Joseph, Joy Varghese

Class Teachers Email
Junior Infants Molly Reji mollyantonyjoel@yahoo.com
Senior Infants Sholly Babu thankamshollyaugustine@yahoo.com
Class 1 Zeena Benny zeena.benny@yahoo.com
Class 2 Jija Varghese jvjv47@yahoo.com
Class 3 Jancy Johnson jancyjohnson@yahoo.co.in
Class 4 Eliamma Joseph josephkala@hotmail.com
Class 5 Sharon Joseph josephsh@tcd.ie
Class 6 Shibu C Joseph scjindia2000@yahoo.com
Class 7 Binoy binoy_joz@yahoo.com
Class 8 & 9 Rajesh & Toji
Seniors Father & Dominic Savio dominic_aca@hotmail.com
Standby Joy  Varghese jvjv47@yahoo.com
Standby Thankachan Varghese tvarghese33@hotmail.com
Standby Neena Thampy
Standby Mrs Shabu