യുവതി ഗര്‍ഭം ധരിച്ച ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവന്‍ ഇമ്മനുവേല്‍ എന്ന്വിളിക്കപെടും.(Isaiah: 7:14)

Structure of the Sunday School 2011-2012

Junior Infants teacher Mrs Molly Reji with her students

Picture 1 of 12

Class Division Students Teachers
Junior Infants 1 14 1
Senior Infants 1 12 1
Class 1 1 15 1
Class 2 1 9 1
Class 3 1 9 1
Class 4 1 10 1
Class 5 1 10 1
Class 6 1 12 1
Class 7 1 10 1
Class 8 & 9 1 8 2
Seniors 1 6 2
Standby/Support 4
Total 11 115 17