തന്നെ സ്വീകരിച്ചവര്‍കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തില്‍ വിശ്വസിക്യുന്നവര്‍കെല്ലാം ദൈവമക്കള്‍ആകാന്‍ അവന്‍ കഴിവ് നല്‍കി.(John: 1.12).

SMC MASS CENTRES MASS TIME CATECHISM TIME CHURCH/HALL
1 1st Friday
Tallaght, Aylesbury 6.00pm – 9.00 pm- Adoration, confession, Mass, Novena – St.Martin Church
2 1st Sunday
St.Josephs, Blackrock 3:30 pm 9.30 -11.45am Guardian Angels Church, Newtown Park Avenue, Blackrock
Swords 2.00 pm St.Finians Church, River Valley, Swords
Bray 3.30 pm 1.45 to 3.15pm Holy Redeemer Church, Bray
Lucan 5.00 pm 2.00 – 4.00pm Divine Mercy Church, Lucan
3 2nd Saturday
Tallaght 3.30 pm 2.00 – 3.30 pm St.Marks church, Springfield
4 2nd Sunday
Beaumont 1.30 pm The Church of the Nativity of the Lord
Blanchardstown 1.30 pm 2.30 – 4.00 pm St. Brigid’s Church, Blanchardstown
Inchicore 3.30 pm 1.00 -3.30pm Mary Immaculate Church, Inchicore
Phibsborough 4.00 pm 2.00 – 4.00 pm St.Peters Church, Phibsborough
Lucan 5.00 pm Divine Mercy Church, Lucan
5 3rd Saturday
Lucan 10.00 am 9.00 -10.30am Divine Mercy Church, Lucan
6 3rd Sunday
Bray 1.30 pm 2.45 – 4.00pm St.Fergal Church, Killarney Rd, Bray
St.Josephs, Blackrock 4.30pm 4.00 -5.30pm Guardian Angels Church, Newtown Park Avenue, Blackrock
Swords 2.00pm 2.30 – 4.30pm St.Finians Church, River Valley, Swords
Tallaght 3.30 pm 2.00 – 3.30 pm St. Marks church, Springfield
7 4th Sunday
Inchicore 12.00 noon 10am-12noon Mary Immaculate Church, Inchicore
Phibsborough/Finglas 2.00 pm 3.00 – 4.30 pm St. Canices’s Church, Finglas
Beaumont 3.30 pm 2.00 – 3.30 pm The Church of the Nativity of the Lord
Blanchardstown 4.00 pm 2.30 – 4.00 pm St. Brigid’s Church, Blanchardstown