ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

  SMC MASS CENTRES MASS TIME CATECHISM TIME CHURCH/HALL
1 1st Friday      
  Tallaght, Aylesbury 6.00pm – 9.00 pm- Adoration, confession, Mass, Novena – St.Martin Church
2 1st Sunday      
  St.Josephs, Blackrock 4:30 pm 9.30 -11.45am Guardian Angels Church, Newtown Park Avenue, Blackrock
  Swords 2.00 pm   St.Finians Church, River Valley, Swords
  Bray 3.30 pm 1.45 to 3.15pm Holy Redeemer Church, Bray
  Lucan 4:30 pm 2.00 – 4.00pm Divine Mercy Church, Lucan
  Blanchardstown 8:30 am 9.30 – 11.00pm Church of the Sacred Heart of Jesus, Huntstown Way, Clonsilla
  Tallaght 9:30 am   St.Marks church, Springfield
3 2nd Saturday      
  Tallaght 3.30 pm 2.00 – 3.30 pm St.Marks church, Springfield
4 2nd Sunday      
  Beaumont 1.30 pm   The Church of the Nativity of the Lord
  Blanchardstown 1.30 pm 2.30 – 4.00 pm St. Brigid’s Church, Blanchardstown
  Inchicore 3.30 pm 1.00 -3.30pm Mary Immaculate Church, Inchicore
  Phibsborough 4.00 pm 2.00 – 4.00 pm St.Peters Church, Phibsborough
  Lucan 5.00 pm   Divine Mercy Church, Lucan
  Tallaght 2:30 pm   St.Marks church, Springfield
  Swords 2.00pm 2.30 – 4.30pm St.Finians Church, River Valley, Swords
  Bray 5.30 pm St.Fergal Church, Killarney Rd, Bray
5 3rd Saturday      
  Lucan 10.00 am 9.00 -10.30am Divine Mercy Church, Lucan
6 3rd Sunday      
  Bray 1.30 pm 2.45 – 4.00pm St.Fergal Church, Killarney Rd, Bray
  St.Josephs, Blackrock 4.30pm 4.00 -5.30pm Guardian Angels Church, Newtown Park Avenue, Blackrock
  Swords 2.00pm 2.30 – 4.30pm St.Finians Church, River Valley, Swords
  Tallaght 3.30 pm 2.00 – 3.30 pm St. Marks church, Springfield
7 4th Sunday      
  Inchicore 12.00 noon 10am-12noon Mary Immaculate Church, Inchicore
  Phibsborough/Finglas 2.00 pm 3.00 – 4.30 pm St. Canices’s Church, Finglas
  Beaumont 3.30 pm 2.00 – 3.30 pm The Church of the Nativity of the Lord
  Blanchardstown 4.00 pm 2.30 – 4.00 pm St. Brigid’s Church, Blanchardstown