ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Church Activities

Choir

Co-ordinator: Tony Mathew

Key-board: Binu K.P.

Singers

Reji Koottungali

Jismi Raju

Dayana Titus

Altar Boys

Alwin George

Edwin James

Haris Antony

Jisto Sojan

Nevin Benny

Sible Rose Sabu

Sacristy

Joy Chettan

Jobin Cherian