തന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രയേലിനെ സഹായിച്ചു (Luke :1 :54 )

Church Activities

Choir

Co-ordinator: Tony Mathew

Key-board: Binu K.P.

Singers

Reji Koottungali

Jismi Raju

Dayana Titus

Altar Boys

Alwin George

Edwin James

Haris Antony

Jisto Sojan

Nevin Benny

Sible Rose Sabu

Sacristy

Joy Chettan

Jobin Cherian