നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Church Activities

Choir

Co-ordinator: Tony Mathew

Key-board: Binu K.P.

Singers

Reji Koottungali

Jismi Raju

Dayana Titus

Altar Boys

Alwin George

Edwin James

Haris Antony

Jisto Sojan

Nevin Benny

Sible Rose Sabu

Sacristy

Joy Chettan

Jobin Cherian