ആദിയില്‍ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ യായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. (John . 1 :1 )

Catechism Teachers

Class Name Address,Email,Phone

Senior Infants

Selin George

Class 1

Sumol Augustine

Class 2

Treesa Paul

Class 3

Sherly Augustine

Class 4

Bindhu Wilson

Class 5

George Antony

Class 8

Wilson Antony

Class 10

Benny Mathew