അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ കടാഷിച്ചു . ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാക്ഗിയവതി എന്ന് പ്രകീര്‍തിക്കും. (Luke : 1 : 48 )

Catechism Teachers

Class Name Address,Email,Phone

Senior Infants

Selin George

Class 1

Sumol Augustine

Class 2

Treesa Paul

Class 3

Sherly Augustine

Class 4

Bindhu Wilson

Class 5

George Antony

Class 8

Wilson Antony

Class 10

Benny Mathew