അവിടുത്തെ ഭക്തരുടെമേല്‍ തലമുറകള്‍ തോറും അവിടുന്ന് കരുണ വര്‍ഷിക്കും (Luke : 1 : 50 )

Catechism Teachers

Class Name Address,Email,Phone

Senior Infants

Selin George

Class 1

Sumol Augustine

Class 2

Treesa Paul

Class 3

Sherly Augustine

Class 4

Bindhu Wilson

Class 5

George Antony

Class 8

Wilson Antony

Class 10

Benny Mathew