ശിശു വളര്‍ന്നു ആത്മാവില്‍ ശക്തി പെട്ടു. (Luke:1:80)

SYRO MALABAR DUBLIN SAMYUKTHA THIRUNNAL 2016 video