ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Prayer Meetings
Unit Name Group Leader Schedule
Avai Mariya Mathew First Monday of Every Monday
Infant Jesus Juby Every Thurday
St.Martin Biju cherian Last Friday of Every month