യുവതി ഗര്‍ഭം ധരിച്ച ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവന്‍ ഇമ്മനുവേല്‍ എന്ന്വിളിക്കപെടും.(Isaiah: 7:14)

Prayer Meetings
Unit Name Group Leader Schedule
Avai Mariya Mathew First Monday of Every Monday
Infant Jesus Juby Every Thurday
St.Martin Biju cherian Last Friday of Every month