സകറിയായും എലിസബത്തും ദൈവത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ നീതിനിഷ്ടരൂം കര്‍ത്താവിന്റെ കല്‍പനകളും പ്രമാണങ്ങളും കുറ്റമറ്റവിതം അനുസരിക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു. (Luke : 1 : 6 )

Catechetical Centre Profile 2011-2012

Parish: St. Mark’s Community Tallaght

Centre: St.Mark,s Church , Springfield,Tallaght,Dublin 24

Patron of the Community: St. Mary’s

Structure of the Sunday School 2011-2012
In Charge Name Address,E mail,Phone
Priest Rev.Fr. Jose Bharanikulangara St. Martin De Porres Church,
Tallaght,
Dublin 24
Head Master Babu Joseph Springfield,dublin24

Catechism Time: 2.00 PM to 3.25 PM
Mass Time: 3.30 pm
Total Strength of catechism students: 130
Total Teachers: 6
Total Divisions: 8