നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ്മാരായ അബ്രാഹത്തിനോടും അവന്റെ സന്തതി കളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയിത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ.(Luke :1 :55 )

Catechetical Centre Profile 2011-2012

Parish: St. Mark’s Community Tallaght

Centre: St.Mark,s Church , Springfield,Tallaght,Dublin 24

Patron of the Community: St. Mary’s

Structure of the Sunday School 2011-2012
In Charge Name Address,E mail,Phone
Priest Rev.Fr. Jose Bharanikulangara St. Martin De Porres Church,
Tallaght,
Dublin 24
Head Master Babu Joseph Springfield,dublin24

Catechism Time: 2.00 PM to 3.25 PM
Mass Time: 3.30 pm
Total Strength of catechism students: 130
Total Teachers: 6
Total Divisions: 8