അവിടുന്ന് തന്റെ ഭുജം കൊണ്ട് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹംഗരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു (Luke :1 :51 )

Catechism teachers
Class Name Address,Email,Phone
Sr. Class Sherly Regi
Class 6-7 Binu Jose
Class 5-6 Shijo Paul
Class 3-4 Josph Manjelly
Class 2 Beena Jaimon
Class 1 Salamma Baby