മറിയം പറഞ്ഞു ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി നി ന്റെ വാക്ക് എന്നില്‍ നിറവേരെട്ടെ (Luke : 1 : 38 )

Catechism teachers
Class Name Address,Email,Phone
Sr. Class Sherly Regi
Class 6-7 Binu Jose
Class 5-6 Shijo Paul
Class 3-4 Josph Manjelly
Class 2 Beena Jaimon
Class 1 Salamma Baby