ശക്ത്നായവന്‍ എനിക്ക് വലിയ കാരിയങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.(Luke : 1 : 49 )

Catechism teachers
Class Name Address,Email,Phone
Sr. Class Sherly Regi
Class 6-7 Binu Jose
Class 5-6 Shijo Paul
Class 3-4 Josph Manjelly
Class 2 Beena Jaimon
Class 1 Salamma Baby