ശക്തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്ന് മറിച്ചിട്ടു, എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി (Luke :1 :52 )

E-bulletin II Feb-April 2017 Syro Malabar Church in Europe

E-bulletin II Feb-April 2017 Syro Malabar Church in Europe

E-bulletin II Feb-April 2017.pdf