കര്‍ത്താവ് അരുളി ചെയുത കാരിയങ്ങള്‍ നിറവെറുമെന്നു വിശുസിച്ചവള്‍ പാഗ്യവതി.(Luke :1:45 )

E-bulletin II Feb-April 2017 Syro Malabar Church in Europe

E-bulletin II Feb-April 2017 Syro Malabar Church in Europe

E-bulletin II Feb-April 2017.pdf