മറിയം പറഞ്ഞു എന്‍റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (Luke :1 : 46 )

E-bulletin II Feb-April 2017 Syro Malabar Church in Europe

E-bulletin II Feb-April 2017 Syro Malabar Church in Europe

E-bulletin II Feb-April 2017.pdf