കര്‍ത്താവിന്‍റെ കരം അവനോടുകൂടെഉണ്ടായിരുന്നു.(Luke : 1 : 66 )

VIDEO- BIBLE KALOLSAVAM 2016 , SYRO MALABAR COMMUNITY DUBLIN , IRELAND